Privacy statement Hardsoft AVG/GDPR

PRIVACY STATEMENT HARDSOFT.NL

Inleiding
HardSoft.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw
rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met RobinK HardSoft

Wie is Hardsoft.nl?
HardSoft.nl is de eenmanszaak RobinK HardSoft, kantoorhoudende te (9525 TJ) Drouwenerveen aan Zuideind 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04053000.
HardSoft.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door HardSoft.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HardSoft.nl jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HardSoft.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HardSoft.nl voor dat specifieke doel gebruikt. wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HardSoft.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website

 • Doeleinde: Website analytics
  Gegevens Surfgedrag
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
  Gegevens User-lD‚ Naam, Inhoud van het bericht
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Chatfunctie
  Gegevens: User-ID. E-mailadres, Naam
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Verzenden nieuwsbrief
  Gegevens: User-ID. E-mailadres, Naam, IP-adres, Timestamp
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
HardSoft.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat HardSoft.nl gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Klanten die hostingfaciliteiten, website/websitebeheer afnemen van het bedrijf HardSoft.nl.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HardSoft.nl over je zijn vastgelegd. kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij HardSoft.nl. Je kunt verzoeken dat HardSoft.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van HardSoft.nl de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens verkrijgen.
 • Bezwaar maken
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HardSoft.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HardSoft.nl te verkrijgen. HardSoft.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
  Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die instemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegeven dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HardSoft.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HardSoft.nl
Een verzoek kan verstuurd worden naar HardSoft.nl. HardSoft.nl zal je verzoek zo snel als mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HardSofLnl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. lndien HardSoft.nl je  verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers
Het kan zijn dat HardSoft.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HardSoft.nl ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HardSoft.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van HardSoft.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die
daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HardSoft.nl je  gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar HardSoft.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HardSoft.nl jouw gegevens verwekt, kun je een e-mail sturen naar HardSoft.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit
Persoonsgegevens.

PDF PRIVACY STATEMENT HARDSOFT